Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

PAR IESPĒJU SAŅEMT MAKSĀJUMA SAMAZINĀJUMU RĒĶINA SUMMAI PAR ELEKTROENERĢIJU

Lai nodrošinātu iespēju aizsargātajiem lietotājiem, kas atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma  1. pantam, iespēju saņemt maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, MKP sniedz sekojošu informāciju:

MKP izvēlētais elektroenerģijas tirgotājs -  SIA “Enefit”

Līguma darbības periods – no 01.10.2021 līdz 31.01.2022 Līguma numurs MKP2-2/10-2021.

Aizsargātais lietotājs atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, kā arī sev piešķirto maksājuma samazinājumu var pārbaudīt e-pakalpojumā www.latvija.lv vai vēršoties birojā.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma  1. pantu  aizsargātais lietotājs — trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam); Tā paša likuma 331.panta pirmā daļa un otrā daļa noteic, ka aizsargātajam lietotājam viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros ir tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu. Atbilstību aizsargātā lietotāja statusam kalendāra mēneša ietvaros pārbauda aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma, kuras uzturēšanas un pārziņa funkcijas veicējs ir Ministru kabineta noteiktā atbildīgā iestāde enerģētikas politikas administrēšanas jomā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumu Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi". (spēkā no 01.09.2021.) 3.un 4.punktiem:

Aizsargātajam lietotājam par pilnu kalendāra mēnesi neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma (turpmāk – līgums) noslēgšanas datuma piemēro maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – maksājuma samazinājums) šādā apmērā:

1. trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 5 euro; 2. ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 5 euro; 3. personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 5 euro; 4. daudzbērnu ģimenei – 10 euro.

Daudzbērnu ģimenēm pakalpojumu sniedz, maksājuma samazinājumu piemērojot vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs bērni vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 Ģimenei, kurā ir bērns ar invaliditāti, pakalpojumu sniedz, maksājuma samazinājumu piemērojot vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem.

Trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) pakalpojumu sniedz, maksājuma samazinājumu piemērojot vienai pilngadīgai mājsaimniecības personai.

Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs, pakalpojumu tas var saņemt saskaņā ar galalietotāja noslēgto līgumu. Šādā gadījumā aizsargātais lietotājs, izņemot trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu), par kuru pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus sniedz pašvaldība saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu, piesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja, norādot līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju. Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt līguma numuru.

Pakalpojumu līdzfinansē no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Par to atbildīga iestāde ir Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs), kurš  izmaksā elektroenerģijas tirgotājam kompensāciju par aizsargātajiem lietotājiem piemēroto maksājuma samazinājumu (turpmāk – kompensācija) attiecīgajā norēķinu periodā šo noteikumu 3. minētajā apmērā.

Janvāris 2022
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

©2022 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana