Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Jaunumi

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU MĀRUPES PAŠVALDĪBĀ

Ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija) nodrošināšana pašvaldībā ir būtiska, sabiedriski nozīmīga pašvaldības autonomā funkcija. Vienlaikus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana ir saistīta ar ievērojamiem finansiāliem ieguldījumiem atbilstošas infrastruktūras izbūvei un uzturēšanai.

Mārupes novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgādi un kanalizāciju) nodrošina divas pašvaldības kapitālsabiedrības:

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” mkp.lv
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" babitessiltums.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” funkcijas ir:

 1. dzeramā ūdens ražošana, piegāde Mārupes pagastā;
 2. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana Mārupes novada teritorijā, decentralizēti savākto  sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attīrīšanai un attīrīšana; 
 3. siltumenerģijas ražošana, piegāde Mārupes pagastā;
 4. elektrības pieejamības nodrošināšana, izmantojot SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” elektrotīklus, esošajiem apakšlietotājiem Mārupes pagasta teritorijā.

Saistībā ar Mārupes pagastā vēsturiski izveidojušos situāciju, Mārupes pilsētas teritorijās, kuras robežojas ar Rīgas pilsētu (Ābolu iela, Sīpeles iela, Upesgrīvas iela, Vienības gatve), ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu nodrošina SIA “Rīgas ūdens”. Mārupes novada pašvaldības lēmumu “Par pilnvarojumu SIA “Rīgas ūdens” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Mārupes novada administratīvās teritorijas daļā” un pakalpojumu lietotāju adreses, kurām pakalpojumu nodrošina SIA “Rīgas ūdens”, skatīt ŠEIT.

Plašāka informācija par SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” funkcijām, uzdevumiem un darbību pieejama mājaslapā www.mkp.lv.  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” funkcijas ir:

 1. dzeramā ūdens ražošana, piegāde Babītes pagasta Piņķu ciemā, Babītes ciemā, Priežciemā un Salas pagasta Spuņciemā;
 2. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana un attīrīšana Babītes pagasta Piņķu ciemā, Babītes ciemā, Priežciemā un Salas pagasta Spuņciemā; 
 3. sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanas pakalpojumi Babītes pagasta Spilves ciemā;
 4. siltumenerģijas ražošana, piegāde Babītes pagasta Piņķu ciemā;

Plašāka informācija par SIA “BABĪTES SILTUMS” funkcijām, uzdevumiem un darbību pieejama mājaslapā www.babitessiltums.lv.  

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi, kas nosaka SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” un SIA “Babītes siltums” pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

 1. Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā 
  https://likumi.lv/ta/id/332994-par-kartibu-kada-tiek-organizeti-centralizetie-udenssaimniecibas-pakalpojumi-marupes-novada;
 2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā
  https://likumi.lv/ta/id/330439-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-marupes-novada;
 3. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
  https://likumi.lv/ta/id/333618-par-marupes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-dzivojamo-maju-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-sistemai-un-centralizetai-kanalizacijas-sistemai;
 4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē
  https://likumi.lv/ta/id/326892-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-marupes-novada.

Ūdenssaimniecības pakalpojumi - ūdens un kanalizācija pieejami tajos Mārupes novada ciemos, kuros ir izbūvēti attiecīgie inženiertehniskie tīkli. Lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašuma adresē ir pieejams kāds no ūdenssaimniecības pakalpojumiem, aicinām iepazīties ar publiski pieejamo ģeogrāfiskās informācijas sistēmas vietni:

Ja Jūsu īpašums nav pieslēgts centralizētajam ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklam un ir nepieciešams veikt pieslēguma izbūvi:  

 • Jums pašvaldības kapitālsabiedrībai jāpieprasa Tehniskie noteikumi;
 • pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas jāizstrādā projekts vai vienkāršotā izbūves shēma;
 • atbilstoši projektam un būvnormatīviem, jāizbūvē pieslēgums tīkliem;
 • jānoslēdz pakalpojuma līgums ar pašvaldības kapitālsabiedrību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Detalizēta informācija par Tehnisko noteikumu pieprasīšanas un pieslēguma ierīkošanas kārtību pieejama sekojošās vietnēs:

Marts 2024
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

 

 

MKP vīzija

Uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana