Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Par uzņēmumu

Par uzņēmumu

Juridiskā adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 6, LV-2167

Pamatkapitāls: 13 748 497 EUR (2021. gads)

Daļu turētājs: Mārupes novada Domei piederošās daļas 13 748 497 jeb 100%

Daļu turētāja pārstāvis: Mārupes novada Domes (turpmāk – MND) izpilddirektors 

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk - MKP) ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība. 

Ar Mārupes novada Domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.27 (sēdes prot.Nr.8) ir saglabāta Mārupes novada pašvaldības tiešā līdzdalība akciju sabiedrībā “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, šādās jomās:

 1. siltumenerģijas ražošana, piegāde;
 2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde;
 3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana , novadīšana attīrīšanai, attīrīšana;
 4. elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencētais pakalpojuma sniedzējs 

MKP funkcijas ir:

1.  siltumenerģijas ražošana, piegāde;

2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde;

3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto  sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attrīšanai un attīrīšana,

4. elektrības pieejamības nodrošināšana, izmantojot MKP elektrotīklus, apakšlietotājiem.

MKP veic šādus uzdevumus:

 1. nodrošina katra pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo resursu ražošanas vai ieguves procesa nepārtrauktību;
 2. patstāvīgi vai ar privātpersonu pilnvarošanu veic un organizē būvdarbus katra pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstītībai un uzturēšanai;
 3. nodrošina pakalpojumu sniegšanai izmantojamo iekārtu regulāru tehnisko apkopi, pastāvīgu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī avārijas remontu;
 4. piesaista Eiropas Savienības struktūrfondu, programmu un citu finansējumu;
 5. nodrošina vai organizē jaunizbūvētās infrastruktūras izpilduzmērījumu reģistrāciju Mērniecības datu centra datu bāzē un ievieto izpilduzmērījumus par katru izbūvētu un pakalpojuma sniegšanai izmantojamu infrastruktūras objektu ĢIS datu bāzē, pastāvīgi uztur to un pilnveido;
 6. .sagatavo tehniskos noteikumus Mārupes novada plānošanas dokumentu izstrādei, un privātpersonām privātpersonu ierosināto infrastruktūras attīstības projektu veikšanai īstenošanai un sniedz atzinumu par izstrādātiem plānošanas dokumentiem un realizēto infrastruktūras izbūvi MKP funkciju izpildes ietvaros;
 7. veic inženiertehnisko projektu skaņošanu MKP funkciju izpildes ietvaros.

Līgumi, kas noslēgti starp Mārupes novada Domi un MKP, kas rada tiesisku pamatu pakalpojumu sniegšanai: 

 1. 2010.gada 26.maija līgums Nr.5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 2019.gada 21.augustā), kas piešķir īpašas tiesības MKP sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu visā Mārupes novada teritorijā līdz 2029.gada 26.maijam, izņemot nekustamo īpašumu  “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020007).
 2. 2014. gada 8. maija līgums par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās licences un atļaujas: 

 1. MKP ir reģistrēta  SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.  uz  nenoteiktu laiku;
 2. MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007. ar reģistrācijas numuru 4860-R. MKP veic projektēšanu un būvdarbus ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai;
 3. MKP ir reģistrēta SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012.).

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi, kas nosaka MKP pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

 1. Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā 
  https://likumi.lv/ta/id/332994-par-kartibu-kada-tiek-organizeti-centralizetie-udenssaimniecibas-pakalpojumi-marupes-novada
 2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā
  https://likumi.lv/ta/id/330439-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-marupes-novada
 3. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
  https://likumi.lv/ta/id/333618-par-marupes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-dzivojamo-maju-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-sistemai-un-centralizetai-kanalizacijas-sistemai
 4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē
  https://likumi.lv/ta/id/326892-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-marupes-novada

 

 

 

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana