Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Kārtība, kādā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārņem izbūvētos ārējos tīklus.

Par kārtību, kādā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārņem privātpersonas (fiziskas vai juridiskas personas) izbūvētos ārējos tīklus.
Lai nodrošinātu sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību nekustamajos īpašumos, kas piekļaujas privātpersonas izbūvētajiem ārējiem tīkliem (ūdensvadam un / vai sadzīves kanalizācijas vadam), privātpersonai ir jānodod šie tīkli sabiedriskā  ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja īpašumā.
Lai ierosinātu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārņemt privātpersonas izbūvēto ūdenssaimniecības infrastruktūru, ir jāiesniedz pieteikums (lejupielādēt šeit) un jāpievieno tajā norādītie dokumenti.
Lūdzam ņemt vērā, ka katrs pieteikums tiek izskatīts tuvākajā valdes sēdē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Ja nododamo tīklu vērtība pārsniedz EUR 30 000, 00, valdei ir jāsaņem dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana. Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par septiņām dienām.
Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka uzņēmuma valde, vērtējot pieteikumā iekļauto ierosinājumu, ņem vērā ieguldījumu vērtību, piedāvātā darījuma formu, kā arī tīklu novietojumu, kā obligātus pozitīva lēmuma pieņemšanai izvirzot šādus būtiskus nosacījumus:
1) darījums atbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantam un nodrošina lietderīgu rīcību ar kapitālsabiedrības ar finanšu līdzekļiem un mantu;
2) nododamajiem tīkliem ir tiešs savienojums ar esošajiem vai plānotajiem (vismaz būvprojekta stadijā ar spēkā esošo būvatļauju) SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” tīkliem;
3) nododamie tīkli pēc pārņemšanas var nodrošināt sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību vismaz 2 lietotājiem (tie ir ārējie tīkli).
Ja tīkli atrodas teritorijā, kas neatbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 11. panta trešajai daļai, un lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzējam neierobežotu piekļūšanu pārņemtajiem tīkliem to turpmākajai uzturēšanai, vienlaicīgi ar tīklu nodošanas līgumu (paraugu var lejupielādēt šeit) tiek slēgts servitūta līgums (paraugu var lejupielādēt šeit), ar kuru līdzēji bez atlīdzības un bez termiņa ierobežojuma nodibina personālservitūtu par labu SIA “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – lietojuma tiesību uz konkrētu nekustamā īpašuma zemes vienību, uz kuras atrodas nododamie tīkli saskaņā ar grafisko pielikumu, atzīstot šo nekustamā īpašuma daļu par precīzi noteiktu un nepieciešamu šo uzturēšanai un ekspluatācijai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ekspluatācijas aizsargjoslas platumam. Izdevumus, kas saistīti ar personālservitūta ierakstīšanu zemesgrāmatā un izdevumus par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu pie zvērināta notāra, sedz pakalpojuma sniedzējs.
Atgādinām, ka saskaņā ar Mārupes novada domes 2023. gada 26. jūlija saistošo noteikumu Nr. 27/2023 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā" (pilns teksts pieejams šeit https://likumi.lv/ta/id/348570#p7) 7.punktu nodokļa maksātājs, kurš veica ūdens un kanalizācijas izbūvi (izņemot ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu), kuru pēc nodošanas ekspluatācijā nodeva pašvaldības dibinātās kapitālsabiedrības īpašumā, par nekustamajiem īpašumiem, kas pieguļ (robežojas) izbūvētajam infrastruktūras objektam vai kopā ar to ir ietverti vienā detalplānojumā, piešķir šāda apmēra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kopsummā visā periodā nepārsniedzot 90 % no attiecīgā nodokļu maksātāja veiktajiem ieguldījumiem:

Attēls2

Lūdzam ņemt vērā, ka atlīdzības darījumi nenodibina tiesisku pamatu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai.

 

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana